231 0680 0007, 310 0690 5000, 220 9340 2300, Đại lý Pfannenberg tại Việt Nam

Pfannenberg Vietnam

Part Nr. 231 0680 0007
DS  5 -3G/3D 24 DC, ex-proofed

Pfannenberg Vietnam

Part Nr. 310 0690 5000
CWB-ATEX 12-48DC 24-42AC PC RO

Pfannenberg Vietnam

Part Nr. 220 9340 2300
BR50-3G/3D 24 AC/DC-2 RO GR