P30H 1011100E1, P30H 1011100E1 Lumel, Bộ chuyển đổi nhiệt độ và tín hiệu P30H 1011100E1, Đại lý Lumel tại Việt Nam

Đại lý Lumel tại Việt Nam

Model: P30H 1011100E1
Volume: 1201.31 ; Progr. trans ducer of d.c. circuits
1:OUT1 analog 0/4-20mA ; 0:s tandard; 1:OUT2 relay 5A
1:OUT3 relay 5A; 1:s upply 85-253Vac / 85- 300Vdc
00:s tandard vers ion; E:Englis h vers ion; 1:QI certificate

Xem thêm chi tiết tại đây !