330851-02-00-50-90-00-00, Đầu dò tiệm cận 330851-02-00-50-90-00-00, 330851-02-00-50-90-00-00 Bently Nevada, Đại lý Bently Nevada tại Việt Nam

Đại lý Bently Nevada tại Việt Nam

100% USA Origin

Bently Nevada  Vietnam

Model: 330851-02-00-50-90-00-00
Proximity Probe