VLS-512PW220B, VLS-512PW350B, VLS-512PW400B, Cảm biến NSD, Đại lý NSD tại Việt Nam

Type List of sensor model Absolute detection range
(UNIT:mm)
Type Max. detection stroke
(UNIT:mm)
Code
Absolute
& dual-rod
type
VLS-256PWB
VLS-256PW58B
VLS-256PW100B
VLS-256PW128B
VLS-256PW200B
256 PW 58, 100, 128, 200, 256 B
VLS-512PWB
VLS-512PW200B
VLS-512PW220B
VLS-512PW350B
VLS-512PW400B
512 200, 220, 350, 400, 512
VLS-1024PW
VLS-1024PW600
VLS-1024PW800
1024 600, 800, 1024