Martin-eng Vietnam, BB4-50, BB4-50 Martin-eng, Bình canon BB4-50, 35132-050S10-DCP+E, Đại lý Martin-eng tại Việt Nam

Martin-eng Vietnam P/N : 35132-050S10-DCP+E
 Model:BB4-50
 XHV BB4-20-30 AIR CANNON ASM
 Martin® XHV Air Cannons Valve