Bộ mã hóa vòng quay, Đại lý chính hãng Sick tại Vietnam

ARS60-A1N32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A1N08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A4A08640 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J1A04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A4A00072 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J4M00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F4B00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4R00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-HAL02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-FAU32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-FAN32767 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J4K00100 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J4B01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-HAA00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4A00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A4A32766 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-AAK03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J4B00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F1R04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-FAK01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H1A08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A4A01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-FAL00042 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-HDA08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-AAR03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-AAL00036 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F4B01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-HDM00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A4A32400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-HDK16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F1S00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-G1K00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-FAL00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A4L02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-FAL00078 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-FAL00060 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
BTF08-A1AM0340 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
BTF08-P1HM0341 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
BTF08-D1HM0341 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
BTF08-C1HM0341 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
PRF08-A1AM0340 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
PRF08-C1AM0340 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
PRF08-E1AM0340 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J4R00400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4A01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4B00064 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-BAK00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-AAK04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J4T00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F4R00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F4B04000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-FAB04000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-A1K00020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-A1K00200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-A1K01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-A1K02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-A2K00020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-A2K00200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-A2K01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-A2K02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-E1K00020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-E1K00200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-E1K01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-E1K02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-E2K00020 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-E2K00200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-E2K01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-E2K02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-E2K01200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-GAA00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-FAL00144 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J4B00400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-GAK00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4B00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-HDM00072 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4K02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A1L02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J4S04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
CKS36-AFB40003 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-HDA04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-HDM04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A4A00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4A00048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F4A00018 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A1K18000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4A00064 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4A00500 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H1B00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
BKS09-ATBM0220 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
BKS09-ATBM0520 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
PKS09-ATBM0220 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
PKS09-ATBM0520 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F4M00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-FAM00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4B04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A1L04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J4B03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F4L03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4A02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-G4M00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J4B00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-GDA00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-HAL00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-HAM00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-G4T00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-G4U00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F4L00128 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-B4B02880 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-AAA00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
CKS36-AFB80003 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J4K00064 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-FAM16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A1A21600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
CKS36-PFBPROGR Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F1T00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J1K00012 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-HAA01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4S03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J1B00015 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F1A00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-AAA30000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
XKS09-HTBM0227 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
XKS09-HTBM0527 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F1S00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
KHK53-AXT00054 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính
KHK53-AXB00054 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính
KHT53-XXX00054 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính
KHU53-XXX00054 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính
KHM53-XXX00054 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính
KHK53-AXT00548 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính
KHK53-AXB00548 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính
KHT53-XXX00548 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính
KHU53-XXX00548 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính
KHM53-XXX00548 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính
ARS60-A4R00200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A4A04000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-AAA18080 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4M00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-HAM32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
CKS36-AFB40005    
ARS60-G4A00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A4K00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4B01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-HAA08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F1K05000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-E2K00040 Measuring wheel encoders Bộ mã hóa
DKV60-E2K00100 Measuring wheel encoders Bộ mã hóa
ARS60-H4L00200 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
SKM36-HVA0-K02 Motor feedback systems rotary Hệ thống phản hồi động cơ quay
SKM36-HVV0-K02 Motor feedback systems rotary Hệ thống phản hồi động cơ quay
SKS36-HVA0-K02 Motor feedback systems rotary Hệ thống phản hồi động cơ quay
SKS36-HVV0-K02 Motor feedback systems rotary Hệ thống phản hồi động cơ quay
ARS60-F1B16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-HAA03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-FAK01924 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ATM60-A4K0-K11 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4M01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F4K04000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-FDK16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-FAR16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4M04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-G4K00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4K00019 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F1L00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A4B05000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4S00400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J4A00180 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-AAL25000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F1S02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-JAT00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-JAL00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F1K01024 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-A1P00200 Measuring wheel encoders Bộ mã hóa
DKV60-E1K00003 Measuring wheel encoders Bộ mã hóa
DKV60-E1Z0-S05 Measuring wheel encoders Bộ mã hóa
ARS60-F4L04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J4B02534 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DFS60A-T8AK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
ARS60-A4B01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J4R01440 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-GAK03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F4T00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-JDL00100 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A1A03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J4T08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-HAA01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-AAB32400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-FAA00360 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-G1A00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4K08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-FAB00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-FDK02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F4A00452 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H1R00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-E1P00200    
ARS60-A1A01892 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4R04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-H4R08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-E1K00015    
DKV60-E1K00004    
KHK53-PXF00038 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính
KHK53-PXF00107 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính
KHK53-PXF00354 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính
KHK53-PXF01700 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính
KHK53-PXF00054 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính
KHK53-PXF00548 Linear encoders Bộ mã hóa tuyến tính
ARS60-F1A10000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A1K04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F4L00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A4A05000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
BTF13-HXAM-S02 PAKET BTF13 + SRM50    
ARS60-F4A01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DKV60-A2K00100 Measuring wheel encoder cảm biến
DFS60E-BBAK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BCAK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BDAK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BFAK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BGAK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BHAK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BJAK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
ARS60-F4S02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F4A02000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-AAA18000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DFS60E-BEAC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BEAK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BEAL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BEAM01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BEAC05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BEAK05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BEAL05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BEAM05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BEAC16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BEAK16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BEAL16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BEAM16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BECC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BECK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BECL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BECM01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BECC05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BECK05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BECL05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BECM05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BECC16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BECK16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BECL16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BECM16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BEEC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BEEK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BEEL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BEEM01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BEEC05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BEEK05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BEEL05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BEEM05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BEEC16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BEEK16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BEEL16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BEEM16384 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
ARS60-A1A10000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-HDA00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A4L04096 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A4B03600 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-HDL00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-AAA01000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DFS60E-TEAC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
ARS60-HDK00512 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DFS60B-THAC06000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BDEC00360 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BDEC03000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BGEC00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
ARS60-A1A05000 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DFS60E-BHEC00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BHEC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-TECC02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-TDEM00635 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BCAC02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
SKS36S-HFA0-K02 Motor feedback systems rotary Hệ thống phản hồi động cơ quay
SKS36S-HVA0-K02 Motor feedback systems rotary Hệ thống phản hồi động cơ quay
SKM36S-HFA0-K02 Motor feedback systems rotary Hệ thống phản hồi động cơ quay
SKM36S-HVA0-K02 Motor feedback systems rotary Hệ thống phản hồi động cơ quay
ARS60-H4L08192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DFS60B-TBCC02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TBCC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
ARS60-A1L00256 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-A4A09192 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F1A00500 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DFS60B-THEC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DKV60-A2P02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-THEC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TECK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TEAK00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TECL03600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TEAM19635 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BHAC03600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-THEM08192 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BEEC19456 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BHAM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
ARS60-J4A00720 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DFS60E-BHEN01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
PGT-08-S    
DFS60B-TECL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BEAL02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
ARS60-GAK00900 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DFS60E-TEEL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-THAK02500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TDEM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BFCK02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BBEC05000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-TFCC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
ARS60-H1M32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DFS60E-BBEC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BDEL01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-THAK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BGAK02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BBAC02000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BHCC02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
ARS60-F4A16384 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DFS60E-S1AA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-S1AC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-S1AK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-S4AA01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-S4AC01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-S4AK01024 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-TGEK02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BEAC02048 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BEAC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
ARS60-H4K32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DFS60E-BHAK00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BHEK00500 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TFEK04096 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
ARS60-F1A00009 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-F1R02048 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DFS60A-BDEK31400 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BEEL03600 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-THCL00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-THCL00100 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-S4PA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-S4PC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-S4PK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-S4PL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-S4PM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-S4PA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-S4PC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-S4PK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-S4PL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-S4PM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
CKS36-AFB40010    
ARS60-HDL32768 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
ARS60-J4B14400 Absolute encoders Bộ mã hóa tuyệt đối
DFS60A-BEEM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60E-BDEC01000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-S1PA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-S1PC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-S1PK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-S1PL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-S1PM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-S1PA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-S1PC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-S1PK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-S1PL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-S1PM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BBPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BCPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BDPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BEPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BFPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BGPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BHPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BJPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BBPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BCPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BDPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BEPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BFPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BGPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BHPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BJPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BBPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BCPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BDPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BEPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BFPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BGPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BHPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BJPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BBPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BCPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BDPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BEPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BFPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BGPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BHPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BJPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BBPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BCPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BDPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BEPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BFPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BGPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BHPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-BJPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BBPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BCPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BDPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BEPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BFPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BGPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BHPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BJPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BBPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BCPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BDPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BEPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BFPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BGPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BHPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BJPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BBPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BCPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BDPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BEPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BFPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BGPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BHPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BJPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BBPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BCPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BDPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BEPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BFPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BGPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BHPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BJPL65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BBPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BCPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BDPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BEPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BFPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BGPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BHPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-BJPM65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TBPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TCPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TDPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TEPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TFPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TGPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-THPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TJPA10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TBPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TCPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TDPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TEPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TFPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TGPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-THPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TJPC10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TBPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TCPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TDPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TEPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TFPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TGPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-THPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TJPK10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TBPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TCPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TDPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TEPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TFPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TGPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-THPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TJPL10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TBPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TCPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TDPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TEPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TFPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TGPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-THPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60B-TJPM10000 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TBPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TCPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TDPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TEPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TFPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TGPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-THPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TJPA65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TBPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TCPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TDPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TEPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TFPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TGPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-THPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TJPC65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TBPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TCPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần
DFS60A-TDPK65536 Incremental encoders Bộ mã hóa tăng dần