N87TT.9E, N87TT.9E KNF, Bơm chân không N87TT.9E, Đại lý uỷ quyền KNF tại Việt Nam

Đại lý uỷ quyền KNF tại Việt Nam

 

Item no: 308023/303313

PUMP IP54-T 230V50HZ N87TT.9E

KNF