RIPACK 3000, Súng khò nhiệt RIPACK 3000, Đại lý RIPACK tại Việt Nam

100% FRANCE Origin

RIPACK Vietnam

RIPACK 3000 Heat Shrink Tool - NF
standard (80 kW)
Art code: 333422