TSA-E-3-Z-BV05-G-T-V 2130X000X00, Cảm biến áp suất TSA-E-3-Z-BV05-G-T-V 2130X000X00, TSA-E-3-Z-BV05-G-T-V 2130X000X00 Gefran, Đại lý Gefran tại Việt Nam

Đại lý Gefran tại Việt Nam

100% ITALY ORIGIN

GEFRAN VIETNAM

TSA-E-3-Z-BV05-G-T-V 2130X000X00
F063086
pressure  sensor