8F3B80-AAIBAEAFBASAFTSAA1, Lưu lượng kế 8F3B80-AAIBAEAFBASAFTSAA1, Đại lý E+H tại Việt Nam

Đại lý E+H tại Việt Nam

100% EU Origin

E+H Vietnam

Code: 8F3B80-AAIBAEAFBASAFTSAA1
Coriolis flowmeter