TPP3-250, TPP3-250 Para-Ent, Bộ điều chỉnh nguồn TPP3-250, Đại lý Para-Ent tại Việt Nam

100% Korea Para-Ent Vietnam Model: TPP3-250
 Digital Power Regulator
 Three phase, 380V, 250A