CP2721-0020, CP2721-0020 Beckhoff, Màn hình cảm ứng CP2721-0020, Đại lý Beckhoff tại Việt Nam

Đại lý Beckhoff tại Việt Nam

CP27xx-0020 Fanless multi-touch built-in Panel PC
CP2712-0020 12-inch display 800 x 600, multi-finger touch screen
CP2713-0020 12.1-inch display 1280 x 800, multi-finger touch screen
CP2715-0020 15-inch display 1024 x 768, multi-finger touch screen
CP2716-0020 15.6-inch display 1366 x 768, multi-finger touch screen
CP2718-0020 18.5-inch display 1366 x 768, multi-finger touch screen
CP2719-0020 19-inch display 1280 x 1024, multi-finger touch screen
CP2721-0020 21.5-inch display 1920 x 1080, multi-finger touch screen
CP2724-0020 24-inch display 1920 x 1080, multi-finger touch screen