T25-W12, Bộ chuyển đổi tín hiệu công suất T25-W12, T25-W12 AMPTRON, Đại lý AMPTRON tại Việt Nam

Đại lý AMPTRON tại Việt Nam

Amptron T25-W30
Range 0-400kW
Bộ chuyển đổi công suất Amptron
Amptron Watt Transducer 3P4W unbalanced load, I/P 400/110V,
CT 600/1A, O/P 4-20mA,
Aux.110-230Vac/dc, Class 0.2
AMPTRON VIETNAM
Amptron T25-W30
Range 0-1000kW
Bộ chuyển đổi công suất Amptron
Amptron Watt Transducer 3P4W unbalanced load, I/P 400/110V, CT 1600/1A,  O/P 4-20mA,Aux.110-230Vac/dc, Class 0.2
AMPTRON VIETNAM
Amptron T25-W30
Range 0-550kW
Bộ chuyển đổi công suất Amptron
Amptron Watt Transducer 3P4W unbalanced load, I/P 400/110V, CT 800/1A, O/P 4-20mA,Aux.110-230Vac/dc, Class 0.2
AMPTRON VIETNAM
Amptron T25-W30
Range 0-1600kW
Bộ chuyển đổi công suất Amptron
Amptron Watt Transducer 3P4W unbalanced load, I/P 400/110V, CT 3000/1A, O/P 4-20mA,Aux.110-230Vac/dc, Class 0.2
AMPTRON VIETNAM
Amptron T25-W30
Range 0-200kW
Bộ chuyển đổi công suất Amptron
Amptron Watt Transducer 3P4W unbalanced load, I/P 400/110V, CT 300/1A,  O/P 4-20mA,Aux.110-230Vac/dc, Class 0.2
AMPTRON VIETNAM
Amptron T25-W12
Amptron Watt Transducer 3P3W balanced load, I/P 400V, CT400/1A range 0-200kW , O/P 4-20mA, Aux.110-230Vac/dc, Class 0.2A
AMPTRON VIETNAM
Amptron T25-I3
Bộ chuyển đổi cường độ dòng điện Amptron
Amptron Amp Transducer 3Ph I/P CT/1A, O/P 4-20mA, Aux.110-230Vac/dc,
Class 0.2
AMPTRON VIETNAM
Amptron T25-IL
Bộ chuyển đổi cường độ dòng điện Amptron
Amptron Amp Transducer 1Ph I/P CT/1A, O/P 4-20mA, Aux.110-240Vac/dc,
Class 0.2
AMPTRON VIETNAM
Amptron T25-V3
Range 0-500V
Bộ chuyển đổi  điện áp Amptron
Amptron Volt Transducer 3Ph I/P PT400/110V O/P 4-20mA, Aux.110-230Vac/dc, Class 0.2
AMPTRON VIETNAM
Amptron T25-VL
Amptron Volt Transducer 1Ph I/P 0-300V, O/P 4-20mA, Aux.110-230Vac/dc,
Class 0.2
AMPTRON VIETNAM
Amptron T25-V3
Range 0-750V
Bộ chuyển đổi  điện áp Amptron
Amptron Volt Transducer 3Ph I/P PT600/110V , O/P 4-20mA,Aux.110-230Vac/dc, Class 0.2
AMPTRON VIETNAM