8440-1977, 8440-1977 Woodward, Bộ điều khiển đồng bộ và chia tải MSLC-2, Đại lý Woodward tại Việt Nam

Woodward Vietnam Code: 8440-1977
 Description: Master Synchronizer and Load Control
Woodward Vietnam Code: 8440-1978
 Description: Digital Synchronizer and Load Control