CP2612-0000, CP2612-0000 Beckhoff, Màn hình cảm ứng CP2612-0000, Đại lý Beckhoff tại Việt Nam

Đại lý Beckhoff tại Việt Nam

P26xx-0000 Dual-touch built-in Panel PC with ARM Cortex™-A8
CP2607-0000 7-inch display 800 x 480, dual-finger touch screen
CP2612-0000 12-inch display 800 x 600, dual-finger touch screen
CP2613-0000 12.1-inch display 1280 x 800, dual-finger touch screen
CP2615-0000 15-inch display 1024 x 768, dual-finger touch screen
CP2616-0000 15.6-inch display 1366 x 768, dual-finger touch screen
CP2618-0000 18.5-inch display 1366 x 768, dual-finger touch screen
CP2619-0000 19-inch display 1280 x 1024, dual-finger touch screen
CP2621-0000 21.5-inch display 1920 x 1080, dual-finger touch screen
CP2624-0000 24-inch display 1920 x 1080, dual-finger touch screen