CBL024, CBL024 Veris Industries, Cáp kết nối CBL024, Đại lý Veris Industries tại Việt Nam

Đại lý Veris Industries tại Việt Nam

100% USA Origin

Veris Industries Vietnam

Model: CBL024 Cable
Cable,Round,50x28AWG,20ft (6m),BCPM CT