TR ELECTRONIC VIETNAM, Tr Electronic-Vietnam, Bộ mã hóa dây kéo Tr Electronic, Đại lý Tr Electronic tại Việt Nam

SL3005, 5.0 m, 130 mm Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic
WDS-5000-P115, 5.0 m, 115 mm d rope 1 mm Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic
 SL3010, 10.0 m, 130 mm Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic
SL3015, 15.0 m, 130 mm Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic
SL3020, 20.0 m, 130 mm Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic
SL3025, 25.0 m, 130 mm Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic
SL3030, 30.0 m, 130 mm Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic
WDS-1600-P60, 1.6 m, 60 Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic
WDS-2000-P96, 2.0 m, 96 mm Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic
WDS-2500-P85, 2.5 m, 85 mm Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic
SL00, 3.0 m, 80 mm Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic
WDS-10000-P115, 10.0 m, 115 mm Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic
WDS-15000-P115, 15.0 m, 115 mm Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic
WDS-30000-P200, 30.0 m, 200 mm Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic
WDS-5000-P115, 5.0 m, 115 mm d rope 0,45 mm Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic
SL00, 1.25 m, 55 mm Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic
WDS-3000-P96, 3.0 m, 96 mm Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic
CMW58M*4096/256 V000 ANALOG*ME5M "KIT" Wire-actuated encoders Bộ mã hóa dây kéo, encorder kép dây Tr Electronic TR ELECTRONIC VIETNAM đại lý phân phối Hàng Tr Electronic