LPRMD1B11A5KF4M02500S, Thiết bị đo mức LPRMD1B11A5KF4M02500S, Đại lý chính hãng MTS Sensor Vietnam

100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Ordering code: LPRMD1B11A5KF4M02500S
 Liquid Level Transmitter
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Part No: 251981-2
 (ACP) Float 1.85 OD SST w/Offs
100% USA Origin MTS Sensor Vietnam Part No: 251982-2
 (ACP) Float Intfc #1 1.85 OD 3