OPE-10010DI, ODA Vietnam, Đại lý chính hãng ODA Vietnam

ODA Vietnam

Code: OPE-10010DI
100V/10A_2CH
Programmable DC Power Supply