Ripack 2500, Súng khò nhiệt Ripack 2500, Heat shrink gun Ripack 2500, Đại lý Ripack tại Việt Nam

Đại lý Ripack tại Việt Nam

100% FRANCE Origin

RIPACK Vietnam

Ripack 2500
Heat shrink gun with NF-regulator