Ixxat Vietnam, Ixxat-Vietnam, Bộ chuyển đổi Ixxat, Chuyên cung cấp thiết bị Ixxat, Đại lý Ixxat tại Việt Nam

Ixxat/ HMS Vietnam

Part No. 1.13.0094.10505 Communicate Convert
Description: FRC-EP190 Flexray plus 4, (FR,CAN[4],FD[4],LIN[2],DIO[4]),
RTL: BMW Supplier

Ixxat/ HMS Vietnam

Part No. 1.12.0248.00001
Description: Advanced Configuration Tool Standard