New Cosmos Electric Vietnam, XO-326IIs, XP-3180, XC-2200, XS-2200, XPS-7, đại lý New Cosmos Electric Vietnam

 

Digital Oxygen Indicator - Thiết bị hiển thị khí Oxy kỹ thuật số XO-326IIs
Oxygen Indicator - Thiết bị hiển thị khí Oxy XP-3180
Personal CO Monitor - Thiết bị hiển thị khí CO  XC-2200
Personal H2S Monitor - Thiết bị hiển thị khí H2S XS-2200
Semiconductor Gas Detector - Máy dò khí bán dẫn XPS-7